Navodila avtorjem

Temeljni cilj portala Homopolitikus je odpiranje debate v javnem prostoru o ključnih političnih in širših družbenih vprašanjih, ki se pojavljajo na politični oziroma javni in medijski agendi. Cilj je sistematično tematiziranje odnosa med kritičnim mišljenjem in politiko, s čimer si želimo, da se v sprejemanje političnih odločitev vključijo znanja, dejstva in dejanske potrebe državljanov. Dodatno ambicijo predstavlja naša odločitev, da z odpiranjem razprave v javnosti spodbudimo uporabo znanja, primarno s področja družboslovja in humanistike, kot temeljnega orodja za razvoj družbe.

Format besedil

Format besedil, ki jih objavljamo na portalu HOMOPOLITIKUS, je blog. Namen bloga je analiza političnih in širših družbenih vprašanj na strnjen način s ciljem približanja čim širšemu krogu bralcev. Besedila morajo biti jasna in strnjena, brez obremenjevanja teksta z obsežnimi znanstvenimi razlagami. Takšen format v ospredje postavlja avtorstvo, osebno mnenje in lastni doprinos avtorja. Prav tako je besedila priporočljivo pisati v prvi osebi ednine, pri čemer so določena stališča in argumenti lahko podkrepljeni z osebnimi izkušnjami avtorja, primeri iz tujine, anekdotami itd.

Blog je lahko analitične narave, kar pomeni, da se avtor v tekstu primarno naslanja na dejstva in podatke, iz katerih vleče konkretne zaključke. Blog je prav tako lahko komentar na aktualno dogajanje v politiki ali kakšnem drugem podsistemu v družbi. V tem primeru se avtorji primarno naslanjajo na svoja stališča in znanje, ki ga poskušajo podpreti z dejstvi in podatki iz drugih virov. Ne nazadnje je blog lahko tudi priporočilo za odpiranje (ali reševanje) določene problematike ali bolj konkretno podlaga za reševanje konkretnega političnega vprašanja. V tem primeru blog lahko razumemo tudi kot neposredni strokovni nasvet, s katerem si lahko pomagajo tudi odločevalci.

Struktura besedil in tehnična navodila

Vsa besedila morajo biti vsebinsko in strukturno ustrezna za objavo. Tekst ne sme biti daljši od 1000 besed. Vsak tekst mora predstavljati delo avtorja in ne sme vsebovati dele teksta drugega posameznika ali organizacije, razen v primeru ko je to predhodno dogovorjeno z uredništvom. V tem primeru se vsi uporabljeni deli teksta morajo referirati na izvirnik.

Avtor uredniškem odboru portala HOMOPOLITIKUS dostavi popoln tekst in predlog naslova. Tekst mora biti dostavljen v .doc oziroma .docx formatu. Poleg naslova dokument mora vsebovati tudi ime in priimek avtorja in njegov znanstveni naziv.

Pri pisanju bloga je potrebno upoštevati naslednja tehnična navodila:

  • pisava Times New Roman, velikost formata 12, razmik med vrsticami 1.0;
  • naslovi in podnaslovi naj bodo ”boldani” in istega formata;
  • odstavki naj bodo jasni, tekst pa obojestransko poravnan;
  • vse morebitne viri, ki so uporabljeni pri pisanju avtorskega teksta, je potrebno navesti na koncu.

Komunikacija z uredništvom in avtorske pravice

Pred objavo na portalu HOMOPOLITIKUS gredo vsa besedila skozi recenzentski postopek, lekturo in druge morebitne popravke. Delo uredništva in uredniška politika temeljita na načelu kategoričnega spoštovanja strokovnih in etičnih standardov, kar pomeni, da bodo vsi teksti, ki na kakršenkoli način spodbujajo etnično, versko ali kako drugo obliko diskriminacije, avtomatsko zavrnjeni.

Svoj tekst avtorji pošljejo po elektronski pošti na e-mail naslov info@ipm.si. Pred objavo urednik vrne tekst avtorju skupaj s komentarji in predlogi za potencialne spremembe oziroma dopolnitve, tolikokrat, kolikor je potrebno, da se dobi končna verzija, primerna za objavo na portalu. Avtorji se pri pristanku na pisanje teksta obvezujejo na dosledno spoštovanje pričujočih navodil.

S pošiljanjem oziroma objavo končne verzije teksta na portalu pravice za nadaljnje upravljanje z vsebino (na distribucijo ali objavljanje posamičnih delov) v enaki meri pripadajo tako avtorju kot portalu HOMOPOLITIKUS. Portal si pridržuje pravico do objave celotnega teksta ali njegovih delov v drugih medijih in v različnih formatih o čemer odloča uredništvo portala.

Produkcija: Clover Labs