Poslanstvo

Temeljni cilj digitalnega medija Homopolitikus je odpiranje debate v javnem prostoru o ključnih političnih in širših družbenih vprašanjih, ki se pojavljajo na politični oziroma javni in medijski agendi. Cilj je sistematično tematiziranje odnosa med kritičnim mišljenjem in politiko, s čimer si želimo, da se v sprejemanje političnih odločitev vključijo znanja, dejstva in dejanske potrebe državljanov. Dodatno ambicijo predstavlja naša odločitev, da z odpiranjem razprave v javnosti spodbudimo uporabo znanja, primarno s področja družboslovja in humanistike, kot temeljnega orodja za razvoj družbe.

Za uresničevanje izpostavljenih ciljev portal Homopolitikus posebno pozornost namenja političnim vprašanjem. Pod okriljem kulturne globalizacije se v današnjem svetu vzpostavlja sveženj kulturnih vrednot in prepričanj, ki so najbolj vidni pri kulturi potrošništva, ki je neposredno povezana z oblikovanjem globalnega kapitalističnega trga. V takšni situaciji politična okolja nacionalnih držav doživljajo spremembe, posledice pa se kažejo v hitro spreminjajočem se političnem trgu, krhkih odnosih med strankami in volivci, prevladi elementov retorike kot oblike politične manipulacije, večjem deležu oglaševalskih vsebin v informativnem programu medijev in v postopnem drobljenju tako imenovane javne sfere. Temu bi dodali še spremembe v politiki, ki jih je prinesel tehnološki razvoj in dominacija medijev, pod vplivom katerih se spreminja tudi demokracija, ki ne predstavlja fiksne komoditete ampak vrednoto, za katero se je nenehno potrebno boriti.

Kljub številnim pobudam in iniciativam strokovna debata o teh vprašanjih pogosto ostaja na margini javnega diskurza, ker se omenjenim vprašanjem v glavnem namenja premalo pozornosti. Po drugi strani sistemski poskusi odločevalcev, da se o omenjenih področjih kritično razpravlja, v praksi praktično ne obstajajo. V tem kontekstu Homopolitikus predstavlja platformo za odprt in konstruktiven dialog o aktualnih političnih vprašanjih in možnostih za alternativne rešitve ter izpopolnitev teoretskih razprav, ki so nujno potrebne zaradi permanentnega zanemarjanja nekaterih relevantnih političnih in družbenih problemov.

Poleg do sedaj naštetega je portal Homopolitikus namenjen diseminaciji in promociji rezultatov strokovnega dela, ki obravnava praktične aspekte delovanja politike tako na nacionalni kot na lokalni in supranacionalni ravni. Na ta način portal – po vzoru nekaterih praks iz tujine – spodbuja in promovira možnost intenzivnejše uporabe strokovnega znanja pri oblikovanju javnih politik. Portal pri tem vključuje razpravo o konvencionalnih metodah ter inovativnih pristopih pri raziskovanju političnih in širših družbenih vprašanj. Namen tega je zagotavljanje boljših povezav med raziskovalci, raziskovalnimi organizacijami in javnostjo, ter odločevalci in političnimi institucijami.

Portal Homopolitikus predstavlja prostor, v katerega vabimo posameznike in organizacije, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom in kritičnim pogledom na dogodke v družbi. Homopolitikus torej predstavlja prostor za soočanje in izmenjavo mnenj, idej in izkušenj, kar pomeni, da pri sooblikovanju portala lahko sodeluje vsak, ki si želi na strokoven način ter z argumenti sodelovati pri raziskovanju in interpretaciji političnih in širših družbeno relevantnih vprašanj. Zainteresirani za sodelovanje lahko svoj doprinos podate v obliki teoretskih razprav, empiričnih študij, komentarjev in idej ter podobno, kot tudi preko različni iniciativ, ki potekajo na IPM group.

Produkcija: Clover Labs